In Einkaufsliste speichern
Eine neue Einkaufsliste erstellen

Regulamin

Bez tytułu 1

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Firmy Stalowe Ogrody Ryszard Wójcicki prowadzonego pod adresem www.staloweogrody.eu z 25 maja 2018 roku

I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego  www.staloweogrody.eu;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod  www.staloweogrody.eu, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5.  Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6.  Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Stalowe Ogrody a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8.Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

10. Administrator -Ryszard Wójcicki właściciel firmy Stalowe Ogrody Ryszard Wójcicki./p>

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod  adresem www.staloweogrody.eu

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem

2.3. Sklep internetowy, działający pod www.staloweogrody.eu prowadzony jest przez  Firmę   Stalowe Ogrody z siedzibą Nadrybie Dwór 13 21-013 Puchaczów zarejestrowane w CEIDG REGON 430872313

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady sprzedaży wyprodukowanych w firmie Stalowych Ogrodach metalowych artykułów do domu i ogrodu.:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) przeglądarka internetowa

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Firma   Stalowe Ogrody zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni. Nie świadczymy usług dla klientów niepełnoletnich.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu  www.staloweogrody.eu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach. Założenie i prowadzenie konta klienta na stronach   www.staloweogrody.eu jest usługą bezpłatną.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Firma  Stalowe Ogrody może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego, 

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez  Firmę  Stalowe Ogrody za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię  Firmy  Stalowe Ogrody. class="MsoNormal">3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody  firmy  Stalowe Ogrody.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla  firmy  Stalowe Ogrody,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową  www.staloweogrody.eu dokonać wyboru produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam”  – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) planowanego czasu dostawy,

f) o przedsprzedaży.

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z  firmą  Stalowe Ogrody Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 1

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail  zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Warunkiem wysłania zamówienia jest  podanie przez Kupującego poprawnych danych adresowych i kontaktowych wraz z numerem telefonu niezbędnym przy wysyłce kurierskiej. Każde złożone poprzez stronę www.staloweogrody.eu  zamówienie, zostaje potwierdzone odpowiednią informacją wysyłaną przez system na podany podczas składania zamówienia adres email. Przed złożeniem zamówienia Kupujący ma prawo do sprawdzenia poprawności tych danych i ich poprawienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską w imieniu kupującego, który opłaca koszty związane z wysyłką. Koszty dostawy wynoszą jak w załącznikach;  cennik Polska, cennik UE.  Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.  Jeśli dane adresowe zostały błędnie podane przez Kupującego i błąd ten uniemożliwia dostarczenie przesyłki, koszty powrotu przesyłki do  firmy  Stalowe Ogrody i ponownej wysyłki pod poprawny adres dostawy ponosi Kupujący.

5.3 Przy tak udzielonym pełnomocnictwie kwota opłaty za wysyłkę będzie uwzględniana na fakturze VAT.

5.4 Produkty zniszczone podczas transportu, nie z winy Kupującego, należy reklamować niezwłocznie po dostarczenia przesyłki-24 godziny. Do reklamacji należy obowiązkowo dołączyć protokół spisany przez kuriera. Po pomyślnym zweryfikowaniu informacji reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie.

5.5. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 21 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia/pobranie lub wpłynięcia wpłaty na konto sklepu/przelew.

5.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu  www.staloweogrody.eu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

5.7 Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia specyfikacji Zamówienia.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego 

b) płatnością w systemie PayU w serwisie IAI,

d) Pobranie-płatne przy odbiorze przesyłki u doręczyciela paczki.

e) gotówką przy odbiorze na miejscu w firmie   Stalowe Ogrody

VII. Prawo odstąpienia od umowy

7.1.Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy do momentu wysłania zamówienia, aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed zmianą statusu zamówienia na "wysłany". Termin automatycznego prawa do odstąpienia od umowy wygasa z momentem zmiany statusu zamówienia na "wysłane".

7.2.Automatycznie prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny nie przysługuje w przypadku zakupu produktów wyprodukowanych na indywidualne zamówienia we wskazanych wymiarach.

7.3.Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [1] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane faksem lub pocztą elektroniczną). Pismo powinno zawierać dane kupującego oraz numer zamówienia.

7.4.Termin zwrotu produktów- w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki, na koszt kupującego. Pieniądze wpłacone na poczet produktów zostaną zwrócone na podane przez kupującego konto niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 14 dni.

Skutki odstąpienia od umowy

7.5.W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przed zmiana statusu paczki na "wysłany" zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1.Firma  Stalowe Ogrody jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@staloweogrody.eu  Firma  Stalowe Ogrody zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Firma  Stalowe Ogrody podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Firmę   Stalowe ogrody o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać  mailowo pod adres kontakt@staloweogrody.eu lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Firma  Stalowe Ogrody zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Bezpieczeństwo danych osobowych.

10.1. Dane osobowe Kupującego, (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktujemy jako informacje w najwyższym stopniu poufne i nikt z zewnątrz nie ma do nich dostępu, nie są udostępniane żadnym osobom trzecim, firmom ani organizacjom nie związanym z realizacja zamówienia lub rachunkowością firmy Stalowe Ogrody Ryszard Wójcicki.

10.2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie tych danych w celach realizacji zamówienia lub mailingowych firmy Stalowe Ogrody Ryszard Wójcicki. jeśli taka zgoda została wyrażono poprzez odpowiednie zaznaczenie w formularzu sklepu.

10.3.Co do ochrony danych osobowych klienta stosujemy przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem. Informujemy, że Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Państwa danych osobowych jest;-Ryszard Wójcicki właściciel firmy Stalowe Ogrody Ryszard Wójcicki z siedzibą; Nadrybie Dwór 13; 21-013 Puchaczów. Adres poczty elektronicznej: kontakt@staloweogrody.eu; Dane kontaktowe Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Inspektora Ochrony Danych) są tożsame z danymi kontaktowymi i danymi właściciela Stalowe Ogrody Ryszard Wójcicki wskazanymi jak wyżej. Dane gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieupoważnionych. Zbiór danych osobowych jest zarejestrowany w GIODO. 10.4. Każdy Klient, którego dane znajdują się w bazie danych firmy Stalowe Ogrody Ryszard Wójcicki ma prawo wglądu i poprawienia swoich danych, poprzez logowanie się na swoje konto w sklepie lub drogą email, czy za pomocą obsługi sklepu staloweogrody.eu 10.5.Dane klienta udostępnione do przetwarzania zamówienia, są przetrzymywane w bazie danych sklepu gospodarstwa do czasu, kiedy klient zażyczy sobie aby dane te usunąć lub usunie je sam logując się na swoje konto w sklepie. 10.6.Usunięcie danych osobowych z bazy klientów sklepu Stalowe Ogrody Ryszard Wójcicki wiąże się z bezpowrotną utratą uzbieranych punktów lojalnościowych oraz wszelkich przyznanych do konta rabatów. 10.7.Usuniecie danych osobowych klienta z bazy danych sklepu Stalowe Ogrody Ryszard Wójcicki nie jest jednoznaczne z usunięciem transakcji. 10.8.Dane transakcyjne pozostają w systemie sklepu, są one niezbędne dla prowadzonej przez Stalowe Ogrody Ryszard Wójcicki buchalterii.

 10.8. Każdy klient może złożyć skargę na działanie Administratora do GIODO

XI. Postanowienia końcowe

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy  Firmy  Stalowe Ogrody  a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.  

11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Firmą  Stalowe Ogrody  a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę  Firmy  Stalowe Ogrody.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

11.4. Integralną częścią Regulaminu jest  cennik wysyłki, zasady wysyłki,  terminy wysyłki i formy płatności

[1] Firma  Stalowe Ogrody prowadzone przez Ryszard Wójcicki adres; Nadrybie Dwór 13,     21-013 Puchaczów tel. 794230169 email kontakt@staloweogrody.eu adres strony sklepu internetowego www.staloweogrody.eu

pixel
IdoSell Trusted Reviews
4.86 / 5.00 43 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2024-06-24
Realizacja zamówienia bez zastrzeżeń, produkty wysokiej jakości wykonane z niezwykłą starannością; jest to już moje 4 zamówienie, polecam szczerze firmę oraz jej produkty Urszula
2024-05-10
Wszystko OK.